REGULAMIN PRACY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA” W ŁODZI

REGULAMIN PRACY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA” W ŁODZI
Regulamin wprowadza się w oparciu o przepisy:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO)
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
4. Statutów Szkół Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja” w Łodzi.