1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzeniem Biuletynów informacyjnych Towarzystwa Oświatowego „ EDUKACJA” ( dalej: „ Forum”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119  ( dalej: „RODO”) jest Towarzystwo Oświatowe „ EDUKACJA” z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 2/4, 93-569 Łódź, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejestrowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141749, NIP 7271045449 ( dalej: „Administrator”);
2. Administrator informuje, że:
a) Dane osobowe Użytkownika Forum pozyskane przez Administratora w związku z prowadzeniem Forum są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z prowadzeniem i funkcjonowaniem Biuletynów tj.
rejestracji Subskrybenta Biuletynów,
utrzymania konta Subskrybenta Biuletynów,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami Subskrybenta Biuletynów,
ewentualnego wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Biuletynów,
b) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących;
c) Podanie danych przez Subskrybenta Biuletynów jest dobrowolne, lecz niezbędne do aktywowania konta Użytkownika;
d) Subskrybentowi przysługuje:
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym może złożyć w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Oświatowe “Edukacja” 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 2/4 lub mailowo na adres: biuro@to.edu.pl;
e) Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego celów Subskrypcji Biuletynów oraz realizacji ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe, podmiotom obsługującym Administratora prawnie i księgowo;
f) Przetwarzane dane osobowe Subskrybenta Biuletynów, to:
adres e-mail,
i jest on niezbędny do aktywowania konta Subskrybenta Biuletynów, oraz: imię, nazwisko, płeć, o ile Subskrybent Biuletynów go umieści. W przypadku umieszczenia na Forum przez Subskrybenta danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, Administrator nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
g) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres aktywności Subskrypcji Biuletynów; 
h) W przypadku zgody Subskrybenta Biuletynów na otrzymywanie biuletynów dane będą przetwarzane dopóki Użytkownik nie cofnie udzielonej zgody lub do końca aktywności systemu Biuletynów, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
i) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania;
j) Subskrybentom Biuletynów przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
k) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora jest Pani Ewelina Węgłowska, adres e mail: weglowska.e@to.edu.pl