Świetlica szkolna pracuje przez cały rok szkolny

w godzinach 730 – 900 i 1330 – 1730

 

Świetlica znajduje się w sali nr 4 i nr 7.

To tu bawiącym się dzieciom bacznie przygląda się patron świetlicy – Kubuś Puchatek.

Zapraszamy!

1. Świetlica szkolna pracuje przez rok szkolny w godzinach 730 – 900 i 1330 – 1730.
2. Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 4, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
3. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele – wychowawcy.
4. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
5. Na świetlicę uczęszczają dzieci z klas 0 – VI, których uczestnictwo jest obowiązkowe.
6. Rodzic, którego dziecko uczęszcza na świetlicę zobowiązany jest do wypełnienia karty informacyjnej.
7. Praca wychowawcza świetlicy szkolnej oparta jest na hasłach i polega na wyborze oraz rozplanowaniu tematów zgodnie z porą roku i aktualną problematyką życia szkoły.
8. Świetlica szkolna jest dla wychowanków miejscem, które zapewnia:

  • opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,
  •  odpoczynek czynny, ruch (z reguły na świeżym powietrzu) i kontakt z przyrodą,
  • naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy,
  • rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo, w małych grupach i zbiorowo,
  • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej itp.).
 1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 2. Uczniowie, którzy przebywają w szkole przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, muszą być zgłoszeni przez rodziców do świetlicy szkolnej. W tym celu rodzice wypełniają „Kartę zgłoszenia”.
 3. Podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dyżury w świetlicy pełnią również nauczyciele, którzy na co dzień nie pracują w świetlicy.
 4. W przypadku zmiany danych zamieszczonych w karcie, rodzice zobowiązani są do naniesienia korekty.
 5. Ucznia odbierają osobiście rodzice (opiekunowie) lub osoby upoważnione przez rodziców, których nazwiska podane są w karcie zgłoszenia.
 6. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są w formie pisemnej.
 7. W chwili odbioru ucznia ze świetlicy, rodzic powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio nauczycielowi świetlicy.
 8. Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu, przekazując tę informację w sekretariacie (dotyczy uczniów świetlicy IV-VIII). Uczniowie, którzy uzyskali zgodę rodziców, opuszczają szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 9. Rodzice mogą telefonicznie zwolnić ucznia ze świetlicy lub zlecić jego odebranie przez osobę, która nie została wpisana w kartę zgłoszenia. W takim przypadku szkoła potwierdzi wiarygodność informacji przez zwrotny telefon.
 10. Uczeń zgłoszony do świetlicy szkolnej przestrzega zasad ujętych w kontrakcie z nauczycielami i innymi uczniami.
 11. Zachowanie ucznia w świetlicy podlega ocenie nauczyciela świetlicy i wpływa na semestralną (roczną) ocenę zachowania.
 12. Uczniowie klas I-III i IV-VIII nie mogą grać w gry elektroniczne (na telefonach lub innych urządzeniach) podczas pobytu w świetlicy.
 13. Za rzeczy zniszczone przez uczniów (m.in. gry i zabawki, a także przedmioty należące do wyposażenia świetlicy) odpowiada rodzic (opiekun).
 14. Za rzeczy przynoszone przez uczniów (m.in. telefony komórkowe, gry elektroniczne, sprzęt sportowy) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Rodzice, którzy nie deklarują uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych, wypełniają kartę dotyczącą zgody na samodzielne opuszczenie szkoły – zgłoszenie w sekretariacie. W takim wypadku, uczeń opuszcza szkołę zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych (dotyczy uczniów świetlicy IV-VIII).


Kontrakt uczestników zajęć świetlicy
Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”


1. Aby uniknąć nieporozumień, a czas mógł upływać nam w miłej atmosferze, podejmujemy następujące postanowienia: Zawsze zgłaszamy nauczycielowi swoje wyjście ze świetlicy.

2. Nie oddalamy się od grupy podczas wyjść do parku, spacerów, wycieczek.

3. Reagujemy na prośby i polecenia nauczyciela, które staramy się sumiennie wykonywać.

4.Nie przeszkadzamy nauczycielowi podczas prowadzenia przez niego zajęć.

5. Nie przeszkadzamy koleżankom i kolegom zarówno podczas odrabiania pracy domowej, jak i podczas zabawy.

6. Szanujemy innych, nikogo nie bijemy i nikomu nie dokuczamy, nie używamy brzydkich słów.

7. Nikogo nie obrażamy, nie przezywamy, nie wyśmiewamy.

8. Używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

9. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się:

a) nie biegamy,

b) nie podstawiamy sobie nogi,

c) nie popychamy się,

d) nie zeskakujemy ze schodów,

e) dbamy o porządek i wystrój sali (układamy tornistry w szafkach, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone do tego miejsce, sprzątamy po sobie stanowisko pracy) itp.

10. Nie niszczymy gier, zabawek ani przedmiotów należących do wyposażenia świetlicy.

11. Dbamy o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

12. Obowiązki dyżurnego wykonujemy z zaangażowaniem.

13. Zawsze z należytym szacunkiem i honorem reprezentujemy naszą szkołę.

14. Podczas pobytu w świetlicy nie gramy w gry elektroniczne na telefonach komórkowych i innych urządzeniach.

15. Nasze zachowanie podlega ocenie nauczyciela świetlicy i wpływa na semestralną (roczną) ocenę zachowania.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 • korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ześwietlicy zobowiązani są do:

 • obowiązkowego uczestnictwa na zajęciach w godzinach przed i po lekcjach,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej,
 • w przypadku uszkodzenia sprzętu świetlicowego (gry, zabawki itp.) naprawienia lub przyniesienia nowego o tej samej wartości.