Rada Pedagogiczna opracowała spójny program dydaktyczno - wychowawczy realizujący priorytety szkoły:

  • Rozbudzanie i wzmacnianie indywidualnych pasji i poszukiwań
  • Kształtowanie postaw szacunku dla polskich tradycji i wartości
  • Kształtowanie postaw otwartości na inne kultury i narody
  • Kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności
  • Promowanie zachowań proekologicznych i zdrowego trybu życia